VERBIO Polska Sp. z o.o

należy do grupy VERBIO zajmującej się wielkoprzemysłową produkcją biopaliw, pasz i nawozów ze zbóż przy wykorzystaniu własnych ekologicznych i energooszczędnych procesów produkcyjnych.

Przedmiot działalności VERBIO Polska spółka z o.o. jako przedstawiciela koncernu VERBIO w Polsce koncentruje się na pozyskiwaniu płodów rolnych wykorzystywanych jako surowiec do produkcji biopaliw (bioetanolu, biogazu) w instalacjach VERBIO w Schwedt, Pinnow i Zörbig. Skup prowadzony jest całorocznie.

VERBIO Polska spółka  z o.o. jest jednym z wiodących podmiotów skupowych w sektorze zbóż paszowych, zorientowanym przede wszystkim na skup żyta, pszenżyta i pszenicy. W swojej ofercie posiada produkty paszowe dla bydła i trzody chlewnej oraz nawozy spełniające restrykcyjne normy jakościowe, w tym zastrzeżone dla rolnictwa ekologicznego, co potwierdzone jest odpowiednimi certyfikatami wydanymi przez upoważnione jednostki badawcze.

VERBIO Polska spółka z o.o. swoim kontrahentom oferuje transparentne zasady współpracy oparte na partnerskim i profesjonalnym podejściu do zawartych kontraktów, gwarantującym rzetelne zasady skupu i rozliczeń oraz terminowe płatności.

Przy spełnieniu określonych warunków kontrahentom oferowane są korzystne warunki finansowania od kredytu kupieckiego po transakcje wiązane sprzedaży zbóż i zakupu środków do produkcji rolnej na preferencyjnych warunkach.

W celu potwierdzenia najwyższej jakości świadczonych usług i oferowanego towaru, a także zapewnienia bezpieczeństwa produktom oraz wszystkim etapom cyklu produkcyjnego VERBIO Polska spółka z o.o. uzyskała w 2007 roku certyfikat GMP+ B3. VERBIO Polska nieprzerwanie od 2010 roku uczestniczy w programie zrównoważonej produkcji biomasy poprzez legitymowanie się certyfikatem potwierdzającym zgodność z kryteriami zrównoważonego rozwoju według Dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 98/70/WE oraz 2009/28/WE. Obecnie spółka jest członkiem programu KZR INiG.

Zapraszamy do współpracy!