Ochrona danych

Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych, dlatego są one chronione z wykorzystaniem powszechnie obowiązujących standardów bezpieczeństwa.

Poniżej chcielibyśmy przybliżyć  informacje odnośnie przetwarzania Państwa danych osobowych przez Nas.

1. Informacje wstępne

My, czyli VERBIO Polska Sp. z o. o., ul. Mieszka I-go 82/83, 71-011 Szczecin,

Ty, czyli klient/osoba składająca zapytania, osoba odwiedzająca Naszą stronę internetową,

RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz.U. UE L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r., stosuje się od dnia 25 maja 2018 r. (dalej nazywamy je Rozporządzeniem).

 2. Administrator Danych

My jesteśmy administratorem Państwa danych osobowych. Dane przetwarzamy na podstawie:

  1. art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia tj. wyrażonej przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z przesłaniem formularza internetowego (kontaktowego) do Nas;
  2. art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  3. art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia tj. prawnie uzasadnionego Naszego interesu w celach handlowych i marketingowych lub w celu innych działań promocyjnych i reklamowych.

3. Organ nadzorczy

Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest obecnie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

4. Sprzeciw odnośnie przetwarzania

Możecie Państwo złożyć sprzeciw wobec określonego przetwarzania danych – szczególnie w celach marketingowych. Rozpatrzymy zasadność sprzeciwu. Jeżeli sprzeciw dotyczy przetwarzania danych w celach marketingowych będzie on uwzględniony przez Nas, chyba, że jednocześnie utrzymujecie Państwo zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych lub w czasie rozpatrzenia sprzeciwu. Zgody wyrażane są dobrowolnie. Możecie Państwo zawsze wycofać wszystkie lub niektóre zgody dotyczące przetwarzania danych osobowych. Wycofanie danej zgody nie wpływa na Nasze prawo do przetwarzania danych w celu opisanym w tej zgodzie do chwili jej cofnięcia. Możliwe jest także, że zgodnie z przepisami prawa będziemy uprawnieni do przetwarzania danych na innej podstawie prawnej lub w innym celu.

5. Cel przetwarzania danych

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się w celach handlowych, marketingowych oraz udzielania odpowiedzi na pytania nadesłane poprzez formularze internetowe. W oparciu o podane dane możecie Państwo zostać poddani mechanizmowi profilowania z wykorzystaniem lokalizacji oraz informacji o produktach, którymi byłymi Państwo zainteresowani. Profilowanie może zostać użyte w celu dostosowania części informacji wyświetlanych na stronie.

6. Jakie dane przetwarzamy

Przetwarzamy dane, które zostały podane w formularzach, czyli dane przekazywane w sposób jawny. Możemy także przetwarzać dane zbierane automatycznie przez przeglądarki internetowe (lokalizacja, adres IP i inne dane przesyłane przez przeglądarki).

7. Komu możemy przekazać Państwa dane

Państwa dane osobowe z zastrzeżeniem  zasad zawartych w art. 5 RODO, mogą być udostępnione do przetwarzania tym podmiotom, z których usług korzysta VERBIO POLSKA w ramach realizacji zawartej z Państwem umowy oraz organom publicznym w zakresie spraw zleconych lub w jakich jest to wymagane przepisami prawa.  Do tych podmiotów zaliczać się będą m.in.:
-  podmioty świadczące dla nas usługi prawne , firmy ubezpieczeniowe, organy podatkowe, podmioty zapewniający obsługę systemów informatycznych, podmioty obsługujące sieci telekomunikacyjne, podmioty zajmujące się obsługą rachunkową, podatkową i kadrową, podmioty zajmujące się archiwizacją dokumentów, firmom kurierskim. Państwa dane osobowe mogą być również przekazywane innym administratorom danych osobowych działającym we własnym imieniu, w szczególności: operatorom pocztowym oraz bankom i instytucjom płatniczym.

 8. Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane

Okres przetwarzania Państwa danych, zależy od celu, w jakim zostały zebrane i są przetwarzane, od przepisów prawa lub przyjętych przez Nas, zgodnych z tymi przepisami metod przechowywania, a także zgód i innych Państwa oświadczeń. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania zgodny na przetwarzanie danych osobowych.

9. Państwa prawa

 Macie Państwo prawo żądania od Nas dostępu do dotyczących Cię danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, a nadto w przypadkach przewidzianych prawem do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych.

Macie Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Sprzeciw zostanie rozpatrzony przez Nas.

Macie Państwo prawo do przenoszenia danych lub uzyskania kopii danych, z tym, że prawo to nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, w tym tajemnic handlowych lub własności intelektualnej i będzie ono realizowane w zakresie technicznie możliwym.

Macie Państwo prawo do kontaktu z osobą zajmującą sprawami związanymi z ochroną danych osobowych. Korespondencję możesz przesłać na Nasz adres lub bezpośrednio do osoby: (e.nowak@farmaredlo.pl)